Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Menu de navigation
Document acties

Pensioenen

U kunt uw pensioenaanvraag indienen bij de dienst Bevolking van de gemeente. Een medewerker registreert uw aanvraag bij de FOD Sociale Zekerheid via de computer. Voor specifieke informatie (bv. over een speciaal stelsel of een schatting) kunt u terecht bij een medewerkster van de Rijksdienst voor Pensioenen. Zij houdt permanentie in het gemeentehuis op de eerste donderdag van de maand van 13.30 u. tot 15.30 u. en de derde donderdag van de maand van 9 u. tot 11.30 u.

U kunt volgende aanvragen indienen:

Rustpensioen:

a) Werknemers in loondienst

De wettelijke pensioenleeftijd is in principe 65 jaar.
De toekenning van het rustpensioen wordt ambtshalve onderzocht op het ogenblik dat de wettelijke pensioenleeftijd wordt bereikt, als de aanvrager zijn domicilie in België heeft. De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht bij aanvang van het onderzoek. In de andere gevallen kunt u uw aanvraag online indienen of bij uw gemeente ten vroegste een jaar voor aanvang van het pensioen. De aanvraag kan ook gebeuren bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

b) Ambtenaren

Als statutaire ambtenaar moet u uw aanvraag in principe indienen bij uw laatste werkgever in de openbare sector. Het is aan te raden om uw pensioenaanvraag te doen een jaar voor de gewenste aanvang.

Contractuele ambtenaren daarentegen vallen onder het pensioenstelsel van werknemers in loondienst.

c) Zelfstandigen

Vervroegd pensioen kan ingaan vanaf 60 jaar op voorwaarde dat u een beroepsloopbaan van 35 jaar heeft. Zelfstandigen die met vervroegd pensioen gaan, moeten rekening houden met een verlaging van het pensioenbedrag. De toekenning van het rustpensioen wordt ambtshalve onderzocht op het ogenblik dat de wettelijke pensioenleeftijd wordt bereikt, als de aanvrager zijn domicilie in België heeft. In de andere gevallen kunt u uw aanvraag online indienen of bij uw gemeente ten vroegste een jaar voor aanvang van het pensioen. De aanvraag kan ook ingediend worden bij uw gemeente of bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).

IGO (inkomensgarantie voor ouderen)

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een financiële hulp voor ouderen die niet over voldoende middelen beschikken. De IGO kan worden toegekend vanaf de leeftijd van 65 jaar. Om in aanmerking te komen, moet u daadwerkelijk in België wonen.
Als uw aanvraag in behandeling is, wordt het recht op deze financiële hulp ambtshalve onderzocht. Als dit niet het geval is, moet u zelf een verzoek indienen bij de gemeente of bij de Rijksdienst voor Pensioenen. Voor de inkomensgarantie wordt toegekend, worden uw inkomsten onderzocht (pensioen, kadastraal inkomen, beroepsinkomen, roerende inkomsten enz.).

Overlevingspensioen

Als de echtgenoot die een ouderdomspensioen kreeg of hierop recht had, komt te overlijden, kan de overlevende echtgenoot een overlevingspensioen krijgen.

Om een overlevingspensioen te krijgen, moet u aan twee voorwaarden voldoen:

  • U moet minstens 45 zijn of, als u jonger bent, een kind ten laste hebben of blijvend arbeidsongeschikt zijn voor minstens 66%. Er bestaan bepaalde regels voor ambtenaren en bepaalde beroepen zoals mijnwerkers.
  • Het overlijden moet minstens een jaar na het huwelijk plaatsvinden, behalve als tijdens het huwelijk een kind is geboren, als het overlijden een gevolg is van een ongeval dat plaatsvond na de huwelijksdatum of als er een kind ten laste was waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving.