Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Menu de navigation
Document acties
U bent hier: Home / Nieuws / BEKENDMAKING – BESLUIT

BEKENDMAKING – BESLUIT

Stad Edingen

INRICHTINGEN MET INSTALLATIES OF ACTIVITEITEN INGEDEELD KRACHTENS HET DECREET VAN 11 MAART 1999 BETREFFENDE DE MILIEUVERGUNNING

BEKENDMAKING – BESLUIT

Het gemeentecollege brengt ter kennis van de bevolking dat de gecombineerde vergunning aangevraagd door de n.v. ELECTRABEL - Simon Bolivarlaan, 34 te 1000 Brussel - voor de bouw en de exploitatie van twee windturbines met een maximale hoogte van 130 m, elk met een transformator met een vermogen van 2000 tot 3200 kVA per eenheid, hun toegangswegen, hun ondergrondse elektrische verbindingskabels, onderhoudszones en een elektrische cabine op het grondgebied van de gemeente Silly, Chemin Royal te 7830 Hellebecq, werd door de technische functionaris en de afgevaardigde functionaris op 12 juli 2019 toegekend.

Het bericht zal uitgehangen worden vanaf 22 july 2019 tot 12 augustus 2019.

Tijdens de aanplakperiode kan het besluit geraadpleegd worden op het gemeentebestuur op de milieu dienst – administratief centrum, Koningin Astridlaan 18 b te 7850 EDINGEN, elke werkdag tijdens de diensturen van 8.15 tot 12 uur en woensdag ook van 13.30 tot 16 uur of zaterdagochtend.

Als de raadpleging plaatsvindt op zaterdagochtend, moet de persoon die het dossier wenst in te kijken uiterlijk vierentwintig uur op voorhand afspraak maken bij Milieu Dienst - Claudine DECUYPER - 02/397.14.40.

Op grond van de in artikel 95 van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning , is het toegestaan ​​voor u om beroep aan te tekenen bij de Waalse regering binnen de 20 dagen vanaf :

1) het ontvangen van het besluit voor de aanvrager;

2) de eerste dag van uithang van het besluit voor mensen niet in punt 1 genoemd.

Het adres waar de aanvraag wordt ingediend , op straffe van onontvankelijkheid , is als volgt : Monsieur le Directeur général, Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 NAMUR (Jambes).

Het beroep is getekend door de klager op het officieel formulier, bijlage XI van het decreet van het Waals Gewest van 4 juli 2002, betreffend diverse uitvoeringsmaatregelen van het decreet van 11 maart 1999 ter betrekking met de milieuvergunning. Dit document is beschikbaar bij de dienst milieuvergunningen en op de website http://forms6.wallonie.be/DGO3_Environnement_v01.18.01/formulaire_recours.pdf

van het “Service Public de Wallonie”. Het moet vergezeld zijn van een bewijs van betaling van € 25,00 op de rekening BE44 0912 1502 1545 van het “Direction des Permis et Autorisations du Département des Permis et Autorisations”.

Het recht op toegang tot het dossier is binnen de grenzen van het decreet van 13 juni 1991 betreffende de vrijheid voor informatie aan alle burgers wat betreft milieubescherming.

 

Opgemaakt te Edingen op 18 july 2019.

De Directeur generaal,             Het Gemeentecollege,

 Rita VANOVERBEKE                  Christophe DEVILLE

                                                       Burgemeester d.d.